ALGEMENE VOORWAARDEN AMICA INNOVATIE

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op –
en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst die betrekking heeft op door AMICA INNOVATIE/Amicadesign gevestigd te Baarn  verder te noemen “gebruiker”, te leveren
producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de
klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt
en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken
indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming
en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in
welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van
gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst
tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of
overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten,
gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel
verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen
komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de
aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of
eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de
totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Diensten gelden als geleverd, zodra gebruiker de van tevoren afgesproken dienst aan de klant heeft uitgevoerd.

3.2  De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief
omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of
inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de
prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven
bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen,
lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na
de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging
plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging
wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale
overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht
dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te
ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30
dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op
gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren
of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3
Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen
bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de
totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q.
vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de
vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden
geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant
aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten
die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker
verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de
klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk
is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd
als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij
schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling
ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de
klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker
buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht
van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit
hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de
incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder
gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet
aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het
op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden
vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij
rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor
wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Garantie

6.1 Garantie is in het geval van de geleverde diensten
van de gebruiker niet van toepassing.

7. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverde dienst, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 60 dagen na levering van de dienst zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 60 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Op het werk van AMICA Innovatie rust intellectueel eigendom. Indien de klant het werk (m.n. teksten en beeldmateriaal) wil hergebruiken, is dat alleen toegestaan indien er overleg is gevoerd met AMICA Innovatie. In gevallen waarbij hergebruik van het intellectueel eigendom leidt tot aanzienlijke winst of verbetering van de situatie bij de klant, dient een redelijke beloning afgesproken te worden.

9. Ontbinding
en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien
deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede
indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een
gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd
zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar
toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door
een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de
klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te
eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of
faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel
of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen
worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer
tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4 In het geval van het indienen van subsidies op no cure no pay basis, en er een plan en begroting is opgesteld maar door besluit van de klant niet tot indiening wordt overgegaan, is de klant de helft van het no cure no pay bedrag verschuldigd aan AMICA Innovatie. Het plan en begroting zijn vervolgens eigendom van de klant en vrij beschikbaar voor toekomstig gebruik.

10. Overmacht

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een
tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is
van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker
niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake
enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit
artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van
economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan,
zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping
van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij
toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie,
hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van
gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het
transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of
onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voorschade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreeksegevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.


11.2 Op alle diensten van AMICA Innovatie geldt een overeenkomst op basis van inspanningsverplichting, geen prestatieverplichting. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusiefBTW).

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade,
indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft
verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12. Geschillen
en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg
van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de
uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder
het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is
uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking
hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in
eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze
overeenkomst is gevestigd.

13. Intellectueel
eigendom en geheimhouding

13.1 Er wordt overeengekomen dat de twee partijen
elkaars intellectueel eigendom niet commercieel zullen inzetten of zullen delen
met derden. Concurrentiegevoelige zakelijke informatie wordt van beide zijden geheimgehouden,
alsmede informatie waarvan vooraf duidelijk wordt benoemd dat het om geheim te
houden informatie gaat.